خواهري ِ من ؛

                                                                   چه حس غريبي دارد روزهايم

                                                            حتي ديگر نمي توانم با كلمات بازي كنم

                                                   چه كنم با واژه هايي كه حتي از من دوري مي كنند ؟

                                                                       با دستان پينه بسته ام 

                                                                  دور تو و دنيايت خط مي كشم

                                                                  اين دنيا عجيب سنـ ـگ است

                                                                            تو آسوده بخواب

                                                                         ضربه هايش با من ......

                                                                               هـ ـيـ ـس

                                                                       «لالا لالا گلم خوابه»

واسه خدانوشت : كاش ديوار ِ دلم ترك نمي خورد ؛ فقط چند قدم ............ با من مدارا كن مهربان زيباي ِ من.

دلتنگ نوشت :من تا ابد نقاشگر سكوتتان مي شوم . . . . .

واسه مريم نوشت : يك سالگيت مبارك خواهري.

پيامك نوشت : براي كشتن پرنده نيازي به شكستن بال هايش نيست،پرهايش را بچيني خاطرات پرواز روزي صدبار او را خواهد كشت .