مي داني

                                                                          هم خون ِ من 

                                                                         وقتي نيستي ؛

                                                                 آنقدرها هم تنها نيستم !

                                                                           دلم هست ؛

                                                                    با يادت سر مي كنيم

                                                                     دلتنگي هم هست 

                                                                 با يادت غمــــ مي خوانيم

                                                           تنهاييم نشسته است در كنار من

                                                               ميبيني روزهاي بي تو را ؟!

                  

واسه خدانوشت : زبانم نه اما دلم ؛ آري .........

دلتنگ نوشت : چه اميد ِ عبثي دارم تو كه هيچوقت ِ هيچوقت نمي آيي ......

بغض نوشت : آتش بزن ؛نابود كن ارديبهشت ِ نبودنت را .

من نوشت : دور شو از من ؛ حرف هايم را به دل نگير ؛ دريا زده شده ام !

پيامك نوشت : با فنجاني چاي هم مي توان مست شد اگر كسي كه بايد باشد ؛ باشد !

+ خيس تر از باران  يك ساله شد .